Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες του προγράμματος “Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ” σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
  • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων 
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
  • Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
  • Λοιπές Δαπάνες (για ΜΜΕ μόνο)

Το Μέγιστο Δυνατό Ποσοστό επι του προϋπολογισμού Ανά Κατηγορία Δαπάνης ορίζεται ως εξής:

1. Μηχανολογικός & Eργαστηριακός εξοπλισμός – Ειδικές Eγκαταστάσεις 50%
2. Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 30 %
3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων 70%
4. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους 60%
5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής  Υποστήριξης 30 % και μέχρι του ποσού των 40.000€
6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας 50%
7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) 20%
8. Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες (για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) 10%

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Π/Υ)

H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.