Ποσοστό επιδότησης

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την σύναψη ή μη συνεργασιών και διαμορφώνεται ως εξής:

1) Για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α)  και για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

  • 45% του επιλέξιμου  προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

2) Για την περίπτωση μεμονομένων επενδυτικών σχεδίων χωρίς συνεργασίες, για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων επιλέξιμων εμπορικών επιχειρήσεων και για τις μεγάλες επιχειρήσεις (περιπτώσεις (Β) και (Γ):

  • 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για την περίπτωση τις εμπορικές ΜΜΕ,
  • 30% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

3) Όλες οι κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στα πλαίσια σύναψης συνεργασιών είτε με επιλέξιμες εμπορικές επιχειρήσεις είτε με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (περιπτώσεις (Β) και (Δ) :

  • 55% του επιλέξιμου  προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

4) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις  – συνεργασίες της

     περίπτωσης (Γ):

  • 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις  και,
  • 55% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για όλες τις κατηγορίες των  ΜΜΕ.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ